Language pl
Language pl Language en Language de

Regulamin strony internetowej epado.com

 1. Uwagi ogóle:
  1. Domena epado.com jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest firma STONO Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Wspólna 50A/35, zwana dalej STONO.
  2. Każda osoba, która przystępuje do korzystania z niniejszego serwisu internetowego tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
  3. STONO zastrzega sobie prawo do zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości serwisu w każdym czasie, bez konieczności wcześniejszego powiadamiania użytkowników.
 2. Odpowiedzialność właściciela:
  1. STONO nie odpowiada za zawartość witryn i stron internetowych połączonych z niniejszym serwisem internetowym za pomocą odsyłaczy (linków).
  2. STONO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na przedstawionych informacjach. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszych serwisów ponosi wyłącznie jego użytkownik.
  3. W przypadku otrzymania uzasadnionych bądź uprawdopodobnionych, w ocenie STONO, wiadomości, iż w serwisie znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich, STONO podejmie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
  4. STONO zastrzega sobie prawo nie udzielenia odpowiedzi na oferty pracy lub współpracy przesłane za pośrednictwem Formularzy lub poczty internetowej dostępnych na serwisie internetowym STONO.
  5. STONO nie przyjmuje i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub zainfekowanie wirusem oprogramowania komputerowego czy innego mienia użytkownika, mogące wyniknąć z dostępu do niniejszego serwisu, korzystania z nich lub przeglądania stron bądź z pobrania z tego serwisu jakichkolwiek materiałów.
  6. STONO nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z jakichkolwiek zdarzeń, które pozostają poza kontrolą STONO.
 3. Odpowiedzialność użytkownika:
  1. Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca z niniejszego serwisu.
  2. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w niniejszych serwisach na własne ryzyko i odpowiedzialność i zobowiązuje się nie używać zawartych informacji w celu nie zgodnym z prawem.
  3. Korzystanie z serwisów podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
  4. Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych w serwisie epado.com oraz podjęte na ich podstawie decyzje, spoczywa wyłącznie na użytkowniku.
  5. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także te dochodzone przed sądem, skierowane przeciw STONO, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem lub w inny sposób zabronionym bądź wyrządzającym komukolwiek szkodę, bądź krzywdę.
 4. Formy płatności
  1. STONO realizując usługi za pośrednictwem Serwisu epado.com, świadczy je za odpłatnością.
  2. Opłatę za usługi realizowane przez Serwis należy uiszczać na raschunek bankowy STONO – w banku 51 1140 2004 0000 3302 7554 4579.
  3. STONO zapewnia przy tym możliwość dokonania płatności za usługi dostępne w Serwisie przy użyciu kart płatniczych, za pośrednictwem portalu PayU na zasadach określonych przez ten portal.
 5. Polityka reklamacyjna
  1. Użytkownik Serwisu, w wypadku niewłaściwej realizacji, bądź niezadowolenia z usług ma prawo złożenia reklamacji.
  2. Reklamacja winna być złożona na piśmie, bądź przesłana drogą elektroniczną na adres e-mail: , bądź złożona za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronach Internetowych Serwisu.
  3. Reklamacja zostanie rozpoznqana przez STONO w terminie 14 dni roboczych odotrzymania zgłoszenia.
  4. O sposobie załatwienia zgłoszenia STONO poinformuje Użytkownika pisemnie – pocztą tradycyjną bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Polityka ochrony prywatności
  1. STONO zapewnia ochronę danych (w tym danych osobowych) przekazywanych i udostępnianych przez Użytkownika Serwisu oraz realizację uprawnień z tym związanych – stosownie do zapisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883, z późn. zm.),
  2. Szczegółowe zasady ochrony i przetwarzania oraz zabezpieczania danych zostały określone w ogólnodostępnej POLITYCE PRYWATNOŚCI zamieszczonej na stronach Internetowych Serwisu
 7. Zawartość i nadzór
  1. Za prowadzenie strony internetowej, aktualizację danych, treści merytoryczne, obsługę graficzną i estetykę serwisu oraz za obsługę techniczną strony internetowej odpowiedzialne są STONO oraz osoby wyznaczone przez STONO.
  2. Celem serwisu jest publikowanie aktualnych informacji dotyczących w szczególności działań STONO i podległych mu jednostek także informacji i wydarzeń związanych z rynkiem upamiętnień internetowych.
  3. Na stronie internetowej zamieszczane są informacje przekazywane przez STONO i publikowane do wiadomości publicznej przez inne organizacje, zamieszczane samodzielnie przez STONO.
  4. Obowiązek weryfikacji danych umieszczanych w serwisach spoczywa na jednostce/osobie przekazującej informacje do wiadomości publicznej.
  5. Ocena możliwości zamieszczenia informacji na stronie internetowej epado.com należy do osoby odpowiedzialnej za umieszczanie informacji.
  6. STONO zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia informacji na stronie internetowej, a także prawo częściowej zmiany lub drobnej korekty publikowanych informacji (nie dotyczy treści rozporządzeń, ustaw, aktów prawnych, OPWS).
 8. Partnerzy:
  1. STONO może publikować nieodpłatnie bannery i linki do innych stron i serwisów internetowych. Odnośniki takie mogą prowadzić do właścicieli reklam, dostawców treści bądź partnerów (firm współpracujących). Korzystając z banneru lub linku użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.
  2. STONO nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i ochronę danych osobowych swoich partnerów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących polityki prywatności partnerów STONO, należy odwiedzić stronę partnera oraz zapoznać się dokładnie z daną polityką prywatności.
  3. STONO nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach swoich partnerów.
  4. STONO nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia wszelkich informacji lub materiałów dostępnych na stronach partnerów współpracujących z STONO.
 9. Zastrzeżenia techniczne:
  1. Ze względu na techniczne ograniczenia STONO nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. STONO nie może też zapewnić, że przeglądanie stron w serwisie będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz, że użytkownik uzyska dokładnie tę informację, której szukał.
  2. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu, STONO nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami w dostępie do serwisu.
  3. STONO nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom do niego przesyłanym za pośrednictwem serwisu. Dlatego wszelkie takie transmisje są realizowane na własne ryzyko osoby przesyłającej informacje.
 10. Prawa autorskie:
  1. Wszelkie pokazywane na tych stronach internetowych znaki towarowe i logo stanowią własność STONO lub innych stron. Używanie, regularne kopiowanie do własnego komputera, powielanie oraz wszelkie formy dystrybucji tych znaków bez pisemnej zgody STONO lub ewentualnych trzecich stron są zabronione.
  2. Zarówno układy treści zawarte w serwisie internetowym epado.com, jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy o prawie autorskim. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów.
  3. Wykorzystanie niniejszego serwisu w całości bądź jakiejkolwiek części do celów komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony STONO i na warunkach określonych przez STONO. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości serwisów, należy się kontaktować pod adresem info@stono.pl
 11. Postanowienia końcowe:
  1. STONO zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie internetowej epado.com i wchodzą w życie z dniem publikacji.