Language pl
Language pl Language en Language de

Polityka prywatności

 1. ZASADY OGÓLNE
  1. STONO sp. z o.o.(zwana dalej: STONO), jako Administrator danych, przykłada wielką wagę do kwestii prywatności Użytkowników Serwisu (zwanych dalej: "Użytkownikami") epado.com (zwanego dalej: Serwisem) i dba o bezpieczeństwo udostępnianych danych, w szczególności zabezpieczając je przed dostępem osób nieuprawnionych.
  2. STONO zapewnia również wszystkim Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883, z późn. zm.), w szczególności zaś prawo wglądu przez Użytkownika Serwisu do własnych danych, ich aktualizacji, usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach wskazanej ustawy.
  3. Zasady zachowania poufności na stronach internetowych Serwisu są udostępnione wszystkim zainteresowanym podmiotom.
  4. STONO przetwarza dane osobowe Użytkownika Serwisu w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, a w zakresie szerszym jedynie za zgodą Użytkownika.
 2. SPOSOBY PRZETWARZANIA DANYCH
  1. Zgodnie z ogólnymi zasadami połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (w tym np. adres IP) są wykorzystywane przez STONO w celach technicznych, związanych z administrowaniem serwerami. Przedmiotowe dane mogą być nadto wykorzystane do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
  2. Pewne obszary działania Serwisu mogą wykorzystywać cookies (pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, identyfikujące go w celu umożliwienia wykonania niektórych operacji )w celu dostarczenia usług oraz treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika. Działanie cookies jest uzależnione od akceptacji Użytkownika. Wyłączenie cookies w przeglądarce może powodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.
 3. PROFIL UŻYTKOWNIKA SERWISU
  1. W procesie rejestracji Użytkownik jest zobowiązany podać login, adres e-mail oraz hasło.
  2. W Profilu Użytkownika zamieszczone są informacje podane podczas rejestracji (z wyjątkiem hasła), jak też inne dane wskazane opcjonalnie przez Użytkownika.
 4. INFORMACJE I ZASTRZEŻENIA HANDLOWE
  1. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikowi Serwisu niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje dotyczące bezpośrednio zmian w funkcjonowaniu Serwisu.
  2. Administrator i jego kontrahenci mogą wysyłać do Użytkownika Serwisu listy elektroniczne o charakterze komercyjnym tylko wtedy, gdy Użytkownik wyraził na to zgodę, stosownie do treści art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2013 r., poz. 1422, z późn zm.)
  3. Reklamy i inne treści o charakterze komercyjnym mogą być również dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.
 5. PRZECHOWYWANIE I OCHRONA DANYCH UŻYTKOWNIKA SERWISU
  1. STONO, jako Administrator Serwisu zapewnia, iż wszelkie dane osobowe Użytkowników Serwisu przechowywane są w bazie danych, w której zastosowano ochronne środki techniczne oraz organizacyjne, stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w ustawie z dnia o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024), a nadto – z wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  2. STONO nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony prywatności stosowana przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze zamieszczone w Serwisie.
  3. Wszelkie skargi i wnioski związane z ochroną i przetwarzaniem danych Użytkowników Serwisu można kierować na office@epado.com.
  4. Zgłoszone zastrzeżenia będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia.
  5. STONO zastrzega sobie prawo do pozostawienia otrzymanej wiadomości bez odpowiedzi, w sytuacji, gdy z treści tejże wiadomości wynikać będzie, iż została ona przesłana do Administratora z powodu nieznajomości przez nadawcę postanowień Regulaminu lub też postanowień niniejszej Polityki Prywatności.
 6. MODYFIKACJA I USUNIĘCIE DANYCH Z SERWISU
  1. Administrator zastrzega sobie prawo do nieusuwania danych Użytkownika, którego konto zostało zablokowane lub usunięte ze względu na niedozwolone korzystanie z usług Serwisu, w celu uniemożliwienia mu ponownego zarejestrowania się w Serwisie. Odmowa usunięcia danych ma również zastosowanie w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa.
 7. ROZWIĄZANIE UMOWY DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  1. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika jest dobrowolne i możliwe w każdym czasie, bez konieczności podawania przyczyny. Rozwiązanie umowy następuje w drodze usunięcia Konta z Serwisu.